Class Photograph

(Front row) 1. Lin Dan, 2. Kathy Nguyen Dang, 3. Professor George P. Landow, 4. Li Yuan, 5. Lan Man, 6. Hendrik Christanto Setiawan,

(Second row) 7. Wang Ruixuan, 8. Kang Yu-Lin, 9. Zhou lifeng, 10. Wang Na, 11 Thong Lip Fei, 12. Jiang Chang an, 13. Wang Hui, 14. Xu Xin, 15. Yao Jiankang, 16. Wu Xiaotao ("Mouse') 17. Hai Ping, 18. Ingrid Hoofd, 19. Ren Li-An, 20. Yelizaveta Marchenko, 21. Chen Jinxiu, 22. Don Bosco, 23. Cui Hang, 24. Wang Fei,

(Third row) 25. David Lim, 26. Philip Lim, 27. Eliston Heroden, 28. Hendry Sumilo Santoso, 29. Shaoxi, 30. Yang Zixiang, 31. Kong Ming Siem, 32. Erwin Tjioe.


Cyberspace Web Hypertext

Last updated: 3 November 2002